Đề án tuyển sinh 2017

Sứ mệnh của Học viện Hành chính Quốc gia là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học hành chính. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng về hành chính nhà nước đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đề án tuyển sinh năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia như sau:

01 02 03 04 05

 

Phụ lục (click vào hình để xem hình lớn)pl

 

Comments are closed.