251017_2

Hỗ trợ thực hiện phát triển văn hóa

(Chinhphu.vn) – Ngân sách trung ương chi thực hiện Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gồm: Hỗ trợ chống xuống cấp tu bổ cấp thiết khoảng 400 di tích cấp quốc gia; chi hỗ trợ thực ...
251017_1

Sử dụng kinh phí “Xây dựng xã hội học tập”

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướ...