091117_2

Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung cá...