211117_4

Thống nhất chế độ báo cáo của các cơ quan HCNN

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. Văn phòng Chính phủ cho biết, thông tin báo cáo là yêu cầu đặt ra đối ...
211117_2

Quy định sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

(Chinhphu.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Dự thảo nêu rõ, các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số ...