image002

Các Bộ môn trực thuộc Khoa Nhà nước pháp luật

BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Bộ môn hiện có 9 giảng viên (trong đó: 2 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sỹ). Một số môn học chính do Bộ môn phụ trách: Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Lý luận và...