Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/ĐUHV ngày 29/5/2017 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, từ  ngày 21 – 29/9/2017, đã có 11/11 (100%) Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Hà Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng ủy Bộ phận Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 1Đồng chí Hà Quang Thanh – UVBTV Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng ủy Bộ phận cơ sở TP. Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo tại một Đại hội Chi bộ

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 2Đại hội Chi bộ Đào tạo, Bồi dưỡng Công chức – Viên chức (Đại hội điểm)

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 3Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Sinh viên 2

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 4Đại hội Chi bộ Bộ môn QLNN về kinh tế – xã hội

Tham dự Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, ngoài các đảng viên thuộc các Chi bộ được triệu tập theo quy định còn mời đại diện một số cấp ủy Chi bộ liên quan và quần chúng ưu tú. Theo đó, các Đại hội được tổ chức đều đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo quy định như nghi thức Lễ (chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca và bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký điều hành Đại hội) và điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội (thông qua các nội dung như tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Chương trình Đại hội; Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; Báo cáo Chính trị; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; Thảo luận các văn kiện; Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; Phương án nhân sự kiệm kỳ mới; Bầu ban kiểm phiếu và tiến hành các thủ tục bầu cử; Ra mắt cấp ủy mới; Nghị quyết Đại hội). Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới hoàn chỉnh văn bản, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xe xét chuẩn y theo quy định.

Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới tại Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh đã có 06/11 Chi bộ (54,55% tổng số Chi bộ) đồng chí Bí thư Chi bộ tái cử và 05/11 Chi bộ (45,45% tổng số Chi bộ) đồng chí Bí thư Chi bộ được bầu mới, kết quả phiếu bầu cử đều tập trung cho ứng cử cần bầu và đạt yêu cầu theo quy định.

Dưới đây là hình ảnh 11 Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại Cơ sở Học viện TP. Hồ Chí Minh (xếp theo thứ tự thời gian tổ chức)

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 5Đồng chí Mai Hữu Bốn – Tân Bí Thư Chi bộ Đào tạo, Bồi dưỡng CC – VC

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 6Đồng chí Bùi Quốc Hồng – Bí Thư Chi bộ Phòng TT-TL-TV và TT-KT

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 7Đồng chí Nguyễn Ngọc Toán – Bí Thư Chi bộ Sinh viên 2

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 8Đồng chí Huỳnh Văn Thới – Tân Bí Thư Chi bộ Bộ môn Nhà nước – Pháp luật

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 9Đồng chí Trần Anh Hùng – Tân Bí Thư Chi bộ Hành chính học – Tin học – Ngoại ngữ

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 10Đồng chí Phan Ngọc Tú – Tân Bí thư Chi bộ Bộ môn Tổ chức và Quản lý nhân sự

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 11Đồng chí Phan Công Khanh – Tân Bí thư Chi bộ Văn phòng 2

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 12Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Bí thư Chi bộ Bộ môn Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 13Đồng chí Mai Đình Lâm – Bí thư Chi bộ Bộ môn QLNN về kinh tế – xã hội

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 14Đồng chí Hà Quang Thanh – Bí thư Chi bộ Bộ môn Văn bản – Công nghệ Hành chính

Đại hội nhiệm kỳ 2017 2020 các Chi Bộ cơ sở TPHCM _ 15Đồng chí Nguyễn Thế Tài – Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh được tổ chức đúng quy định về thời gian, trình tự, thủ tục và đảm bảo không khí dân chủ, đoàn kết và xây dựng vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia ngày càng vũng mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

Tin và bài: Phòng TT – TL – TV cơ sở TPHCM

Comments are closed.