LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  8/11/2018 14hoo Phạm Tiến Luật NCS K13 Phòng họp A  x 08/11/2018 8h30 Trịnh văn Khánh NCS K9 Phòng họp...