THÔNG BÁO THI B1 ĐỢT 2 NĂM 2018

- THÔNG BÁO: https://drive.google.com/drive/folders/1CIjnrP1o4gr8nXMNTM1ZPRhhemt6xIJB?usp=sharing (COPY ĐƯỜNG DẪN VÀ MỞ TRONG CỬA SỔ MỚI) – MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ: DON DANG KY thi B1...
ư

Mẫu văn bản

1. Giấy giới thiệu  M_u Gi_y gi_i thi_u 2. Mẫu giấy xác nhận sau bảo vệ Giay-xac-nhan 3. Bản giải trình bổ sung sửa chữa luận văn BẢN-GIẢI-TRÌNH-VỀ-VIỆC-BỔ-SUNG-SỬA-CHỮA-LUẬN-VĂN 4. Báo cáo tiến độ t...