tải xuống (1)

Danh mục luận văn các khóa cao học đã bảo vệ

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỒNGCHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Danh mục luận văn khoá 17 Danh mục luận văn khoá 5 Danh mục luận văn khoá 16 Danh mục luậ...
tải xuống

Lịch bảo vệ đề cương

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG KHÓA 17 (QUẢN LÝ CÔNG) VÀ KHÓA 5 (TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG)     TIỂU BAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TIỂU BAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TIỂU BAN QUẢN L...
scan0006

NỘI QUY, QUY CHẾ ĐÀO TẠO CAO HỌC

QUY CHẾ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SĨ: – Quy chế đào tạo thạc sĩ (kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT) – Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đ...