images (2)

Chương trình đào tạo thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 04 CHUYÊN NGÀNH ÁP DỤNG TỪ THÁNG 3 NĂM 2017 https://drive.google.com/drive/folders/1hnAjSFF0ZTetoBeENcI8q_7ZxA4iOxCG?usp=sharing

DANH MỤC LUẬN VĂN CÁC KHÓA CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG (TÊN CŨ: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) KHÓA 1: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 1 KHÓA 2: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 2 KHÓA 3: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 3 KHÓA 4: Ten de tai LV ...