LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  24/10/2017 14h30 Bùi Thu Trang NCS K13 Phòng 204 x  20/10/2017 14h00 Phạm Quốc Vinh  NCS K12  Phòng họ...

Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng

TT Họ và tên Khóa GT Ngày sinh Chuyên ngành QĐ cấp bằng Số hiệu phôi bằng số vào sổ cấp bằng 1 Đào Văn Bình 2 Nam 26/09/1958 Quản lý hành chính công Quyết định số 5116/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2008 5680 2 ...