HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO: BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Lâm Đề tài: Hoàn thiện thể chế xử lý vi phạm hành chính trên biển của lực lượng cảnh sát biển ...

LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 08/8/2017 14h00 Trương Thị Thu Hiền NCS K12 x 07/8/2017 14h00 Nguyễn Hồng Anh NCS K12 Phòng họp D x 03/...