Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng

TT Họ và tên Khóa GT Ngày sinh Chuyên ngành QĐ cấp bằng Số hiệu phôi bằng số vào sổ cấp bằng 1 Đào Văn Bình 2 Nam 26/09/1958 Quản lý hành chính công Quyết định số 5116/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2008 5680 2 ...

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO: BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Lâm Đề tài: Hoàn thiện thể chế xử lý vi phạm hành chính trên biển của lực lượng cảnh sát biển ...