Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng

TT Họ và tên Khóa GT Ngày sinh Chuyên ngành QĐ cấp bằng Số hiệu phôi bằng số vào sổ cấp bằng 1 Đào Văn Bình 2 Nam 26/09/1958 Quản lý hành chính công Quyết định số 5116/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2008 5680 2 ...