lanhdaoSDH

Ban Lãnh đạo Khoa sau đại học

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH TS. LÊ NHƯ THANH Liên hệ: Phòng A234 Điện thoại: 024.38357889 Email: lenhuthanh629@gmail.com       PHÓ TRƯỞNG KHOA TS. HOÀNG MAI Liên hệ: Phòng...
anhkhoa2014

Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Điều hành toàn bộ hoạt động của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính là Trưởng khoa TS. Nguyễn Bá Chiến. Các đơn vị trực thuộc của Khoa Sau đại học gồm bốn phòng chức năng. Sau đây là một số thông t...
anhkhoa2014

Giới thiệu về khoa Sau Đại Học

THÀNH LẬP: Ngày 10 tháng 10 năm 2002 theo Quyết định số 660/HCQG-TCCB của Giám đốc Học viện. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: Tham mưu cho Giám đốc Học viện trong việc quản lý toàn bộ công tác đào tạo học viên b...
SDHtiensi

Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.37730431     Hoàng Mai TRƯỞNG PHÒNG email: maih@napa.vn Lê Anh Xuân P. TRƯỞNG PHÒNG email:leanhxuan_1970@yahoo.com Trịnh Thị Thu Hương email...
SDHthacsi

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351     Đỗ Thuận An P. TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn     Hà Thị Thoa Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Nguyễn Xuân...
_MG_1137

Phòng Quản lý đào tạo Liên kết

PHÒNG 232 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38345883 Bùi Kim Chi P. TRƯỞNG PHÒNG email: chibk@napa.vn Nguyễn Quỳnh Huy P. TRƯỞNG PHÒNG email: huynq@napa.vn Nguyễn Đăng Tài Dangtai@napa...