anhkhoa2014

Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Điều hành toàn bộ hoạt động của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính là Trưởng khoa TS. Nguyễn Bá Chiến. Các đơn vị trực thuộc của Khoa Sau đại học gồm bốn phòng chức năng. Sau đây là một số thông t...