anhkhoa2014

Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị trực thuộc của Khoa Sau đại học gồm bốn phòng chức năng. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Khoa Sau đại học:           1. Cơ cấu của Khoa Sau Đại học * Học ...