lanhdaoSDH

Ban Lãnh đạo Khoa sau đại học

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH TS. ĐẶNG XUÂN HOAN         PHÓ TRƯỞNG KHOA TS. HOÀNG MAI Liên hệ: Phòng A235 Điện thoại: 024.37734061 Email: maih@napa.vn   PHÓ TRƯỞNG KHOA TS. NGUYỄN MIN...
SDHtiensi

Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.37730431     Hoàng Mai TRƯỞNG PHÒNG email: maih@napa.vn Lê Anh Xuân P. TRƯỞNG PHÒNG email:leanhxuan_1970@yahoo.com Trịnh Thị Thu Hương email...
SDHthacsi

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351     Đỗ Thuận An P. TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn     Hà Thị Thoa Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Nguyễn Xuân...
_MG_1137

Phòng Quản lý đào tạo Liên kết

PHÒNG 232 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38345883 Bùi Kim Chi P. TRƯỞNG PHÒNG email: chibk@napa.vn Nguyễn Quỳnh Huy P. TRƯỞNG PHÒNG email: huynq@napa.vn Nguyễn Đăng Tài Dangtai@napa...