Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị trực thuộc của Khoa Sau đại học gồm bốn phòng chức năng. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Khoa Sau đại học:

          1. Cơ cấu của Khoa Sau Đại học

* Học viện tại Hà Nội có:

– Phòng Quản lý đào tạo thạc sĩ;

– Phòng Quản lý đào tạo tiến sĩ;

– Phòng Liên kết đào tạo;

– Phòng Kế hoạch – Tổng hợp sau đại học.

* Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh có:

– Phòng Quản lý đào tạo sau đại học.

2. Chức năng và nhiệm vụ của từng Phòng trong Khoa Sau Đại học

2.1. Phòng Quản lý đào tạo thạc sĩ

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sĩ trình Trưởng Khoa;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo thạc sĩ trình Trưởng Khoa;

– Thực hiện công tác chiêu sinh học viên cao học;

– Xây dựng lịch học tập, nghiên cứu đối với các lớp cao học;

– Quản lý các lớp cao học, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo thạc sĩ;

– Tổ chức thi hết môn của các lớp cao học;

– Tổ chức thực hiện các thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ;

– Tổng hợp kết quả học tập của các lớp cao học;

– Tổng hợp danh sách người hướng dẫn cao học và danh sách hội đồng bảo vệ luận văn mà các tiểu ban, khoa chuyên môn gửi Khoa Sau đại học, tham mưu trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

– Hoàn thiện các thủ tục trình Trưởng Khoa để trình Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;

– Quản lý việc đào tạo thạc sĩ tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, Phân viện Huế và Tây Nguyên;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Học viện, Trưởng Khoa Sau đại học hoặc theo yêu cầu của công tác quản lý đào tạo thạc sĩ.

   2.2. Phòng Quản lý đào tạo tiến sĩ

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo tiến sĩ trình Trưởng Khoa;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo tiến sĩ trình Trưởng Khoa;

– Thực hiện công tác chiêu sinh nghiên cứu sinh;

– Xây dựng lịch học tập, nghiên cứu đối với các khóa nghiên cứu sinh;

– Quản lý nghiên cứu sinh và thường kỳ liên lạc với nghiên cứu sinh để bảo đảm tiến độ;

– Tổ chức thi hết học phần, chuyên đề đối với các khóa nghiên cứu sinh;

– Tổ chức thực hiện các thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ;

– Tổng hợp kết quả học tập của các khóa nghiên cứu sinh;

– Tổng hợp đề tài luận án tiến sĩ và danh sách người hướng dẫn nghiên cứu sinh trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

– Hoàn thiện các thủ tục trình Trưởng Khoa để trình Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ;

– Tổng hợp và báo cáo thường kỳ về tình hình, tiến độ đào tạo tiến sĩ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Học viện, Trưởng Khoa Sau đại học hoặc theo yêu cầu của công tác quản lý đào tạo tiến sĩ.

  2.3. Phòng Liên kết đào tạo

– Tìm kiếm các đối tác, thiết kế và xây dựng quan hệ liên kết đào tạo thạc sĩ với các đối tác có đủ các điều kiện cần thiết;

– Phối hợp với Ban hợp tác Quốc tế dự thảo các hợp đồng liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trình lãnh đạo Học viện phê duyệt;

– Phối hợp với các đối tác xây dựng kế hoạch học tập và kế hoạch tài chính trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

– Tổ chức tuyển sinh các khóa liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

– Quản lý các lớp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ liên kết với nước ngoài; tham mưu với lãnh đạo Học viện xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo;

– Phối hợp với đối tác tổ chức thực hiện các thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

– Phối hợp với đối tác tổ chức cấp bằng cho các học viên đủ điều kiện;

– Tổng hợp và báo cáo thường kỳ về tình hình, tiến độ liên kết đào tạo với các đối tác và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác liên kết đào tạo sau đại học;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Học viện, Trưởng Khoa Sau đại học hoặc theo yêu cầu của công tác liên kết đào tạo sau đại học.

   2.4. Phòng Kế hoạch tổng hợp sau đại học

– Làm đầu mối thực hiện các công việc hành chính của Khoa;

– Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vi công việc của Khoa Sau đại học;

– Xây dựng các kế hoạch, báo cáo của Khoa;

– Lập dự toán các lớp nghiên cứu sinh, cao học;

– Theo dõi và tổng hợp tình hình thu nộp học phí;

– Theo dõi và tổng hợp chung kết quả học tập của các lớp cao học, các khóa nghiên cứu sinh;

– Tổng hợp chung danh sách người hướng dẫn cao học và danh sách hội đồng bảo vệ luận văn mà các tiểu ban, khoa chuyên môn gửi Khoa Sau đại học;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Khoa Sau đại học hoặc theo yêu cầu của công tác hành chính – tổng hợp giáo vụ sau đại học của Khoa.

Comments are closed.