Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nghiêm Xuân Dũng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nghiêm Xuân Dũng
Đề tài: Thể chế QLNN đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an.
Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.
Thời gian: 9 giờ 00 ngày 27 tháng 5 năm 2018;
Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn
Chí Thanh, Hà Nội.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.