Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Linh Giang

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Linh Giang
Đề tài: Thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.
Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh; 2. PGS.TS. Lê Văn Đính.
Thời gian: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 8 năm 2017;
Địa điểm: Phòng họp B, tầng 2 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn
Chí Thanh, Hà Nội.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.