Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Thịnh Văn Khoa

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Thịnh Văn Khoa

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trang Thị Tuyết; 2. PGS.TS. Nguyễn Đình Long.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 12 tháng 8 năm 2017; Địa điểm: Phòng họp B, tầng 2 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự! Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm

Comments are closed.