GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính được thành lập theo Quyết định số 335/2005/QĐ-TTg ngày 16 – 12 – 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở Phân viện tại: số 51 Phạm Văn Đồng (597 đư...