KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

          1.Vị trí, chức năng

 • Khoa Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước được thành lập theo Quyết định số 4682/QĐ-HVHC ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Học viện Hành chính có chức năng chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Giảng dạy các môn học, các chuyên đề cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Hành chính Quốc gia và các tổ chức khác;
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học về giáo dục đào tạo, khoa học hành chính và quản lý nhà nước;
  • Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng;
  • Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài Học viện, tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn;
  • Hướng dẫn học viên làm luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp, sinh viên đại học thực tập;
  • Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và phổ biến kiến thức;
  • Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên của Khoa;
  • Coi thi và hỗ trợ các đơn vị khác trong các kì thi;
  • Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học cho học viên, sinh viên;
  • Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Phân viện.

   

 •  3. Nhân sự:   Khoa Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước có 06 người:Phụ trách khoa: TS.GVCC. Nguyễn Đăng QuếCác giảng viên:

  - Giảng viên:            ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

  - Giảng viên:            ThS. Nguyễn Thị Ngọc

  - Giảng viên:            ThS.  Phạm Thị Hằng

  - Giảng viên:            ThS. Nguyễn Đào Xuân

  - Giảng viên:             CN. Lâm Thị Thu Việt

  Khoa Lý luận cơ sở & QLNN

 

Comments are closed.