Khoa Đào tạo – Bồi dưỡng

  1. Vị trí, chức năng

-  Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên.

-  Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Phân viện về toàn bộ hoạt động đào tạo và bồi dưỡng tại Phân viện.

  1.  Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bậc sau đại học, cử nhân (hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ cử tuyển), văn bằng 2 và trung cấp hành chính.

-  Giúp Giám đốc xây dựng các dự toán mở lớp, tham mưu đề xuất và giúp Giám đốc thực hiện liên kết đào tạo với các trường, giúp Giám đốc tổ chức các đợt thi tuyển sinh đảm bảo hiệu quả, an toàn và và đúng quy chế.

-  Xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý hành chính công và Tài chính – Ngân hàng; cử nhân hành chính (hệ chính quy, hệ cử tuyển, hệ vừa học vừa làm); văn bằng 2; trung cấp hành chính và các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước trình Giám đốc phê duyệt.

-  Triển khai việc tổ chức mở các lớp theo kế hoạch đã được phê duyệt, quản lý việc thực hiện  chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy chế giảng dạy, học tập của Học viện Hành chính.

-  Phối hợp với các khoa, phòng, ban của Học viện tổ chức thực hiện kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ khâu chiêu sinh, tuyển sinh, quản lý và kết thúc khoá đào tạo theo đúng quy chế.

-  Tổ chức quản lý và triển khai công tác thư viện phục vụ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại Phân viện.

-  Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học về Quản lý hành chính nhà nước và phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

-  Giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu, bồi dưỡng giảng viên và một số công việc khác theo sự chỉ đạo chung của Học viện.

-  Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Phân viện, Giám đốc Học viện về hoạt động đào tạo và bồi dưỡng tại Phân viện.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

  1.  Cơ cấu tổ chức

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng có 08 người:

- Trưởng Khoa:   TS.CVC  Lê Văn Từ

Các chuyên viên

+ Chuyên Viên:   ThS. Nguyễn Thị Nghị

+ Chuyên Viên:   ThS. Phạm Ngọc Dũng

+ Chuyên Viên:   ThS. Tạ Thị Thu Trang

+ Chuyên Viên:   ThS. Trần Thị Mai

+ Chuyên Viên:   ThS. Đặng Thị Phương Thảo

+ Chuyên Viên:   CN. Phan Thị Bình

+ Chuyên Viên:    CN. Nguyễn Thị Thu Hương

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng

Comments are closed.