Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể viên chức, người lao động tại Phân viện

          Được sự đồng ý của Chi bộ, Giám đốc Phân viện, ngày 25/9/2018 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Phân viện.

          Tại Hội nghị, viên chức, người lao động Phân viện được nghe báo cáo viên Trần Xuân Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

          Các Nghị quyết trên là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Đại hội XII của Đảng, bao gồm những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

          Thông qua Hội nghị đội ngũ viên chức, người lao động tại Phân viện có cơ hội nắm rõ hơn các chủ trương lớn của Đảng, thống nhất cao về nhận thức, yên tâm công tác, quyết tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị.

          Một số hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Trần Thị Mai

Comments are closed.