Phòng Hành chính – Tổng hợp

   1.      Vị trí, chức năng

-  Phòng Hành chính – Tổng hợp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên.

-  Phòng Hành chính – Tổng hợp là đơn vị thuộc Phân viện có chức năng thực hiện công tác Hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, đảm bảo kỹ thuật văn phòng, phục vụ lễ tân, khánh tiết, làm công tác thư ký, tổng hợp và tham mưu cho Giám đốc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Tiếp nhận, xử lý và phân phối công văn đi đến kịp thời, đúng địa chỉ.

-  Tổ chức quản lý và lưu trữ các loại văn bản đầy đủ, an toàn theo quy định.

-  Quản lý dấu của cơ quan và dấu tên cán bộ theo quy định của pháp luật.

-  Thực hiện đúng thủ tục hành chính về rà soát hình thức văn bản, hướng dẫn các đơn vị, phòng, khoa thực hiện đúng thể thức văn bản trước khi phát hành.

-  Quản lý và cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên tại Phân viện.

-  Chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Phân viện.

-  Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết tại Phân viện.

-  Tổ chức thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

-  Tổng hợp kịp thời các báo cáo, đề xuất, kiến nghị của các phòng, khoa thuộc Phân viện, xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của Phân viện và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

-  Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Phân viện, truyền đạt chính xác đến các khoa, phòng và cá nhân có liên quan.

-  Làm thư ký cho các cuộc họp do Giám đốc Phân viện chủ trì, ghi biên bản các cuộc họp, thông báo nội dung, kết luận của Giám đốc Phân viện để các đơn vị thực hiện.

-  Tổng hợp, theo dõi chế độ làm việc ngoài giờ của cán bộ, công nhân viên tại Phân viện.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Hành chính – Tổng hợp 02 người:

- Trưởng phòng:                ThS.CVCC  Nguyễn Anh Phương

- Chuyên viên:                   ThS. Phan Xuân Quý

Phòng Hành chính Tổng hợp

Comments are closed.