Phòng Kế toán – Tài vụ

 1. Vị trí và chức năng

     –  Phòng Kế toán – Tài vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên.

     –  Phòng Kế toán – Tài vụ là đơn vị thuộc Phân viện có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện tổ chức quản lý công tác kế toán, tài vụ của Phân viện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  –  Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước được giao hàng năm, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi hàng quý, năm theo quy định, chủ động cân đối giữa các nguồn thu và chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Phân viện.

   –  Thu và quản lý nguồn thu: thanh toán các khoản chi, kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu – chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Phân viện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Phân viện theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả.

    –  Thu thập, xử lý thanh toán số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc theo chuẩn mực và chế độ kế toán – kiểm toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của Phân viện; tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo đúng quy định.

    –  Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ.

    –  Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức mua sắm, quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của Phân viện. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Lập dự toán và theo dõi việc sửa chữa, nâng cấp, đổi mới tài sản cố định, theo dõi, quản lý hao mòn tài sản cố định. Tham gia và theo dõi việc quản lý, điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị phòng khoa để báo cáo Giám đốc và cơ quan quản lý cấp trên.

   –  Hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định.

    –  Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Phân viện.

3. Cơ cấu tổ chức

Phòng có 05 người:

- Phó trưởng phòng phụ trách:       – CN. Nguyễn Thị Hướng

-  Các chuyên viên, nhân viên

          + Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Nga

          + Chuyên viên: CN. Trần Thị Thùy Vy

          + Chuyên viên:  CN. Nguyễn Tùng Vi

         + Nhân viên:           Đoàn Thị Tố Uyên

Phòng Tài vụ - Kế toán

Comments are closed.