Phòng Quản trị


1. Vị trí và chức năng

–  Phòng Quản trị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên.

–  Tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện về việc tăng cường, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất của Phân viện, đảm bảo cho công tác hậu cần của Phân viện hoạt động ổn định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

–  Tham mưu cho Giám đốc Phân viện, trực tiếp quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị đất đai của Phân viện, đảm bảo làm tốt công tác hậu cần cho các hoạt động của Phân viện.

–  Tham mưu, đề xuất các phương án mua sắm tài sản, các phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác, dạy và học tại Phân viện; khắc phục và sữa chữa khi có sự cố xảy ra. Theo dõi, làm công tác giám sát đối với một số công trình xây dựng cơ bản, sữa chữa nhỏ của cơ quan. Phối hợp triển khai thực hiện dự án xây dựng Phân viện.

–  Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ quan. Phân công, điều hành công tác bảo vệ cơ quan, lái xe phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị. Đảm bảo hoạt động tốt khu vực ký túc xá, công tác y tế phục vụ sinh viên có nhu cầu ở nội trú tại Phân viện.

–  Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Phòng có 11  người:

– Phó  phụ trách:                                         ThS. Nguyễn Huy Tiềm

– Phó Trưởng phòng:                                  CN.CVC Trần Văn Đởn

Các chuyên viên và nhân viên của Phòng Quản Trị

+ Chuyên viên:  Kỹ sư. Nguyễn Tấn Ninh

+ Nhân viên:     CN. Nguyễn Duy Tân

+ Chuyên viên:  ThS.Trần Thị Minh

+ Chuyên viên:  ThS. Nguyễn Phúc Hải

+ Nhân viên:      Trương Châu Huy Hoàng

+ Nhân viên:      Nguyễn Trường Sơn

+ Nhân viên:      Bùi Minh Lựa

+ Nhân viên:       Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Phòng Quản trị

 

 

 

 

 

Comments are closed.