Phòng Tổ chức

 Phòng Tổ chức:   Điện thoại liên hệ . 05003875339

  1.  Vị trí và chức năng

–  Phòng Tổ chức – Cán bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên.

–  Tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện về tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự và thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Phân viện khu vực Tây Nguyên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

–  Đề xuất các phương án xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức tại Phân viện; tham mưu và đề xuất tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, lao động; soạn thảo và trình Giám đốc Phân viện ký các hợp đồng lao động dài hạn và ngắn hạn; ký hợp đồng lao động sự vụ sau khi được sự đồng ý của Giám đốc Phân viện.

–  Xây dựng kế hoạch về quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của Phân viện trình Giám đốc xem xét, quyết định.

–  Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ viên chức và lao động hợp đồng; đề nghị giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động: nâng bậc lương, chế độ bảo hiểm, hưu trí, ốm đau và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

–  Xây dựng kế hoạch, tổ chức phong trào thi đua; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Học viện Hành chính và theo quy định của pháp luật.

–  Tổ chức các đợt học tập, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Học viện Hành chính.

–  Phối hợp, tham gia theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

–  Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh – quốc phòng.

–  Thực hiện chế độ báo cáo Giám đốc thường kỳ và đột xuất về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định và công tác khác khi được yêu cầu.

–  Phối hợp với các phòng, khoa tại Phân viện trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao.

3. Cơ cấu tổ chức

            Phòng có 03 người

 - Trưởng phòng:           ThS. CVC Phạm Văn Xuân

–  Chuyên viên:               ThS. Lê kim Loan

–  Chuyên viên:               ThS. Nguyễn Thị Thùy Mai

Phòng Tổ chức cán bộ

Cán bộ chuyên của  viên Phòng tổ chức – Cán Bộ

 

Comments are closed.