QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 

Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập ngày 02 tháng 11 năm 1992 theo Quyết định số 75/HCQG của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Viện Nghiên cứu Hành chính hoạt động theo Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 58/HCQG ngày 22 tháng 9 năm 1992 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.
Theo Quyết định số 234/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia”, Viện Nghiên cứu Hành chính đ¬ược đổi tên thành Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính.

Theo Quyết định số 1018/QĐ-HCQG ngày 17/6/2005 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Quyết định số 2113/QĐ-BNV ngày 13/6/2005) “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính”: Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính được xác định là tổ chức sự nghiệp của Học viện Hành chính Quốc gia, là đầu mối khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ và với các cơ quan hữu quan.

Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động bằng kinh phí sự nghiệp và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước, là đơn vị kế hoạch tài chính của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tên giao dịch của Viện là:
Tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính
Tiếng Anh: Research Institute of administrative sciences  (IAS)

Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hoạt động đào tạo, tư vấn về lĩnh vực khoa học hành chính và quản lý nhà nước.

LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH QUA CÁC THỜI KỲ

VIỆN TRƯỞNG
– GS.TSKH. Nguyễn Duy Gia, Giám đốc Học viện kiêm Viện trưởng từ năm 1992 đến 1995;

– PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri làm Viện trưởng các năm 1995 – 1996;

– GS. TS. Bùi Thế Vĩnh làm Viện trưởng từ tháng 3 năm 1996 đến tháng 10 năm 2002;

– PGS. TS. Lê Chi Mai làm Viện trưởng từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 3 năm 2003;

– TS. Đinh Ngọc Hiện làm Phó Viện trưởng Phụ trách Viện từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 7 năm 2004, từ tháng 7 năm 2004 đến 2/2011 làm Viện trưởng;

– TS. Huỳnh Văn Thới làm Viện trưởng từ tháng 6/2011 đến 10/2013.

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri làm Phó Viện trưởng từ năm 1992 đến 1995;

- TS. Lê Chi Mai làm Phó Viện trưởng từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 10 năm 2002;

- TS. Đinh Ngọc Hiện làm Phó Viện trưởng từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 3 năm 2003;

- TS. Lê Hồng Yến làm Phó Viện trưởng từ tháng 3/2009 – 6/2011;

- TS. Nguyễn Thanh Bình làm Phó Viện trưởng từ tháng 10/2011 đến 5/2013.

– TS. Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Viện trưởng từ tháng 6/2013 đến nay.

NHỮNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẠT ĐƯỢC

Nghiên cứu khoa học

 • Chủ trì nghiên cứu và bảo vệ thành công 31 đề tài khoa học, trong đó có 2 đề tài nhánh của các đề tài độc lập cấp nhà nước, 27 đề tài khoa học cấp bộ;
 • Chủ trì và đang nghiên cứu 03 đề tài khoa học;
 • Viết hàng trăm bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực hành chính, cải cách hành chính… được đăng trên các báo, tạp chí khoa học trong và ngoài Học viện.

Về công tác quản lý khoa học

 • Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động KH&CN của HVHC; tổ chức nghiệm thu các đề tài và đăng ký đầy đủ kết quả với Bộ KH&CN;
 • Tổ chức tốt các hoạt động của Hội đồng khoa học Học viện. Từ  năm  2003 đến nay, hàng năm tổ chức tốt Hội nghị Hội đồng khoa học của HVHC, ra nghị quyết xác định các định hướng, kế hoạch hoạt động KH&CN, trong đó chú trọng nghiên cứu để hệ thống và chuẩn hoá các chương trình, giáo trình, tài liệu của HVHC;
 • Năm 2011, tổ chức tốt Hội nghị công tác khoa học toàn Học viện lần thứ V, Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện từ năm 2008 đến 2011 và thảo luận phương hướng, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện năm 2012 đến 2016, thảo luận dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện Hành chính;
  Trong những năm qua đã tổ chức cho cán bộ, giảng viên của Học viện Hành chính triển khai nghiên cứu 261 đề tài khoa học cấp bộ và cấp cơ sở (trong đó đề tài đã được nghiệm thu kết quả xuất sắc là 148 đề tài, chiếm tỷ lệ là 70%). Từ năm 2004, hàng năm tổ chức cho sinh viên nghiên cứu 12 chuyên đề khoa học, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động KH&CN khác của sinh viên;
 • Chủ động tổ chức hoặc đề xuất tổ chức các hoạt động KH&CN khác như: Hội nghị, hội thảo khoa học, khảo sát trong và ngoài nước, thông tin khoa học hành chính, biên tập và xuất bản các ấn phẩm khoa học hành chính;
 • Thanh, quyết toán kinh phí kịp thời cho các hoạt động KH&CN của HVHC.

Về công tác xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và đào tạo

 • Tham gia với các đơn vị của HVHC xây dựng nhiều chương trình và biên soạn nhiều tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh.
 • Từ năm 2003 đến nay, Viện NCKHHC đã ký hợp đồng với Bộ Nội vụ để xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, cụ thể như:
  + Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên;
  + Tài liệu bồi dưỡng đối với đại biểu HĐND các cấp khoá 2004-2009;
  + Tài liệu bồi dưỡng Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách và Uỷ viên Thường trực HĐND cấp tỉnh;
  + Tài liệu bồi dưỡng cán sự;
  + Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.
 • Năm 2006 Viện NCKHHC đã kết hợp với Sở Nội vụ của 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức 43 khoá bồi dưỡng kỹ năng hành chính và quản lý nhà nước cho 4.194 Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp xã. Năm 2007, Viện NCKHHC trực tiếp mở và phối hợp với các khoa trong Học viện mở 64 lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho 6.551 học viên là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND ở 26 tỉnh.
 • Xây dựng nhiều kỹ năng làm việc và phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh Quảng trị, Cao Bằng, Lai Châu tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tổ chức.
  – Kết hợp với nhiều cơ quan, đơn vị (Các tỉnh Cà Mau, Quảng Trị, Đồng Nai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Hoà Bình, TP. Hải Phòng; Kho bạc Nhà nước…) tổ chức các khoá bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính và kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức nhà nước…

Về công tác tư liệu, thông tin khoa học hành chính và xuất bản

 • Từ năm 2000, Viện NCKHHC được giao xuất bản THÔNG TIN KHOA HỌC HÀNH CHÍNH (TTKHHC), phát hành 4 số/năm với số lượng 200 bản/số.
 • Từ năm 2004, TTKHHC của Viện NCKHHC tăng lên 12 số/năm với số lượng 1.100 bản/số và được phát hành đến 18 cơ quan, bộ, ngành Trung ương; 64 Sở Nội vụ, 64 Ban Cải cách hành chính, 64 Trường Chính trị cấp tỉnh; 19 Trường nghiệp vụ của các bộ, ngành Trung ương và 661 Trung tâm Chính trị cấp huyện.
 • Từ năm 2009 đến nay, TTKHHC của Viện NCKHHC xuất bản 300 bản/số trên năm.
 • Đến nay, TTKHHC đã đảm bảo được tiến độ, ra đúng kỳ hạn 1 tháng 1 số và đảm bảo được chất lượng.
 • Hoàn thiện phòng tư liệu khoa học hành chính điện tử, tích cực khai thác nguồn tài liệu trên mạng bổ sung cho kho tư liệu khoa học hành chính…
 • Tổ chức biên soạn, biên tập để xuất bản trên 35 ấn phẩm khoa học hành chính, trong đó có cuốn Thuật ngữ hành chính (tái bản lần 3 có bổ sung).

Công tác dịch vụ và tư vấn khoa học 

 • Tư vấn và tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ của nhiều Dự án Cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương;
 • Tư vấn về thiết kế chương trình, biên soạn nhiều tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước và nhiều khoá tập huấn bồi dưỡng giảng viên;
 • Tư vấn nghiên cứu mẫu hình hành chính tại nhiều cơ quan, đơn vị như: Bộ Thuỷ sản, UBND huyện Gia Lâm, UBND quận Hoàn Kiếm, Văn phòng UBND TP. Hà Nội;
 • Tham gia góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật;
 • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng nhiều văn bản của HVHC;
 • Hàng năm, giúp Hội đồng Chức danh giáo sư của HVHC triển khai các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phong chức danh GS, PGS cho cán bộ, giảng viên của Học viện.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học

 • Hàng năm chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị Hội đồng khoa học của Học viện;
 • Chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ khoa học toàn Học viện (Ba năm một lần) vào các năm 1999, năm 2002, năm 2005, năm 2008, năm 2011 để tổng kết công tác KH&CN và bầu Hội đồng khoa học nhiệm kỳ mới;
 • Trực tiếp tổ chức hoặc làm đầu mối tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học cấp  Học viện, cấp cơ sở…, trong đó có góp ý kiến vào nội dung bản Dự thảo báo cáo chính trị của BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, góp ý kiến vào nội dung bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992;
 • Tổ chức tốt Hội thảo khoa học quốc tế với Hội đồng Anh và đoàn của Banglades;
 • Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh về công vụ, công chức Việt Nam”;
 • Hội thảo kỷ niệm Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính tròn 18 tuổi;
 • Hội thảo khoa học: “Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam từ góc nhìn của các nhà khoa học”;
 • Tổ chức tốt Hội thảo khoa học “Khoa học hành chính Việt Nam – Thực trạng và định hướng”;
 • Tham gia nhiều cuộc Hội thảo khác trong và ngoài Học viện.

Tổ chức khảo sát khoa học trong và ngoài nước

 • Tổ chức các đợt khảo sát tại các địa phương trong nước và tham gia các đoàn khảo sát nước ngoài của Học viện, như:
  – Năm 1998, khảo sát tại Trung Quốc;
  – Năm 1999, khảo sát tại Thái Lan;
  – Năm 2000, khảo sát tại Malaysia;
  – Năm 2001, khảo sát tại Philipin;
  – Năm 2002, khảo sát tại NewZealand;
  – Năm 2004, khảo sát tại Trung Quốc;
  – Năm 2005, khảo sát tại Singapo;
  – Năm 2006, khảo sát tại Trung Quốc;
  – Năm 2007, khảo sát tại Singapo;
  – Năm 2008, khảo sát tại Hàn Quốc;
  – Năm 2009, khảo sát tại Úc;
  – Năm 2010, khảo sát tại Phần Lan, HồngKông;
  – Năm 2011, khảo sát tại Hàn Quốc, Ấn Độ.

Hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ

 • Từng bước thiết lập quan hệ với các Viện nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Đã có hợp tác thường xuyên với Viện Nghiên cứu Khoa học Tổ chức Nhà nước (Bộ Nội Vụ), Viện Nhà nước và pháp luật (Viện KHXH Việt Nam), Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp), Viện Nghiên cứu Lập pháp Việt Nam (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội); các viện nghiên cứu của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…;
 • Phối hợp với sở Nội vụ các tỉnh nghiên cứu về cải cách hành chính;
 • Hợp tác với Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam tổ chức 02 tọa đàm khoa học với đoàn đại biểu Bănglađet;
 • Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư, phát triển nhà và đô thị (Bộ Xây dựng) nghiên cứu đề tài và tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công tại các khu đô thị” và mở 2 khóa bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty…

Các công tác khác
Ngoài các hoạt động phục vụ công tác chuyên môn, lãnh đạo và cán bộ của Viện NCKHHC còn tham gia tích cực các hoạt động chung của Học viện như: Tham gia đầy đủ các buổi học Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác tuyển sinh; hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh và học viên cao học làm luận án, luận văn; tham gia tốt các hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, phong trào thể thao, văn nghệ; huấn luyện dân quân tự vệ và các hoạt động hữu nghị với học viên nước ngoài…

KHEN THƯỞNG

Từ ngày thành lập đến nay, hàng năm Viện NCKHHC đều được công nhận là đơn vị lao động tiên tiến, lao động giỏi hoặc xuất sắc của HVHC;

 • Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2002);
 • Cờ thi đua của Bộ Nội vụ (năm 2006);
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (các năm 2003, 2004, 2005);
 • Cờ thi đua của Học viện (các năm 2003-2004);
 • Bằng khen của Giám đốc HVHCQG (các năm 2003-2004);
 • Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2007.

 

 huanchuonglaodong1 huanchuonglaodong2

Comments are closed.