Giới thiệu chung

55

* THÀNH LẬP: Tiền thân của Ban Đào tạo là Ban Giáo vụ, sau chuyển thành Ban Đào tạo, Bồi dưỡng. Ngày 10/10/2002, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 658/QĐ-HCQG-TCCB đổi tên Ban Đào tạo, Bồi dưỡng thành Ban Đào tạo thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, kể từ ngày 15/10/2002.

* CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

– Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức các đợt thi tuyển sinh quốc gia ĐHHC đảm bảo hiệu quả, an toàn và đúng Quy chế.

– Tham mưu giúp Giám đốc Học viện và phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo ĐHHC các chuyên ngành, chương trình đào tạo ĐHHC văn bằng 2, hình thức vừa làm vừa học.

– Quản lý đào tạo các khóa đào tạo Đại học hệ chính quy, Đại học văn bằng hai, hình thức vừa làm vừa học.

– Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý chương trình, theo dõi việc thực hiện nội dung đào tạo Đại học Hành chính.

– Giải quyết công việc chuyên môn trong quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

* THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

– Từ khi thành lập đến nay, Ban Đào tạo luôn đạt danh hiệu đơn vị lao động tiên tiến hoặc suất xắc.

– Nhiều cán bộ có thành tích cao trong công tác đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua các cấp. Tập thể đơn vị được Giám đốc Học viện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

– Hoàn thành và được xếp loại xuất sắc nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Học viện.

Comments are closed.