bandaotao

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 48 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ, 21 Cử nhân.   Q. Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Bùi Huy Tùng   Phó Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Phạm Thị Lợi   Phó Tr...