55

Giới thiệu chung

* THÀNH LẬP: Tiền thân của Ban Đào tạo là Ban Giáo vụ, sau chuyển thành Ban Đào tạo, Bồi dưỡng. Ngày 10/10/2002, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 658/QĐ-HCQG-TCCB đổi tên Ban Đào tạo, Bồi dưỡ...