hvhcqg copy2

Đề án tuyển sinh 2017

Sứ mệnh của Học viện Hành chính Quốc gia là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học hành chính. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng về hành chính nh...