KhoaBD

Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Công chức và Tại chức

THÀNH LẬP: Năm 1992, Khoa  Đào tạo, Bồi dưỡng công chức và tại chức được tách ra từ Ban Đào tạo và  thành lập theo Quyết định số 659/QĐ/HCQG- TCCB ngày 18-10-2002 của Giám đốc Học viện. CHỨC NĂNG, NH...