LLCS

Giới thiệu chung về Khoa Lý luận cơ sở

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: – Tiền thân của khoa lý luận cơ sở được thành lập năm 1981 (Căn cứ theo quyết định của Hội đồng Bộ tr­ưởng số 91/HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981, về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy...