image002

Các Bộ môn trực thuộc Khoa Nhà nước pháp luật

BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Bộ môn hiện có 9 giảng viên (trong đó: 2 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sỹ). Một số môn học chính do Bộ môn phụ trách: Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Lý luận và...
image001

Giới thiệu chung về Khoa Nhà nước và Pháp luật

Lịch sử hình thành Tiền thân của Khoa Nhà nước và Pháp luật là Khoa Luật thuộc Trường Hành chính Trung ương được thành lập từ năm 1981, theo Quyết định số 91/ HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưở...