Tập thể viên chức và người lao động Ban Quản lý bồi dưỡng

Ban Quản lý bồi dưỡng

I. THÀNH LẬP: – Trường Hành chính được thành lập ngày 29/5/1959 thực hiện chức năng, nhiệm vụ huấn luyện cán bộ chính quyền. Sau khi được thành lập Trường đã có bộ phận làm công tác quản lý lớp...
Tập thể Ban Hợp tác quốc tế

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. Giới thiệu chung Ban Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 146/HCQG-TCCB ngày 30/6/1995 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. – Tổng số viên chức và người lao động: 28 người...
Tập thể phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ thực hi...
Tập thể phòng

PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG          Phòng Thi đua, Khen thưởng và Cải cách hành chính là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác t...
Tập thể phòng

PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác chế độ chính s...

PHÒNG BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG           Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác bộ máy, ...
VP

Giới thiệu chung về Văn phòng

THÀNH LẬP Công tác văn phòng được hình thành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, hậu cần gắn liền với sự ra đời của Trường Hành chính thuộc Bộ Nội vụ năm 1959. Năm 1982, Văn phòng chính thức đ...
IMG_0179

Giới thiệu Phòng Kế hoạch – Tài chính

THÀNH LẬP: Phòng Kế hoạch – Tài chính thành lập ngày 04/3/2013 theo Quyết định số 741/QĐ-HVCT-HCQG của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ –...