IMG_0179

Giới thiệu Phòng Kế hoạch – Tài chính

THÀNH LẬP: Phòng Kế hoạch – Tài chính thành lập ngày 04/3/2013 theo Quyết định số 741/QĐ-HVCT-HCQG của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ –...
BanThanhTra

Giới thiệu Ban Thanh tra Giáo dục – Đào tạo

THÀNH LẬP:  Tiền thân của Ban Thanh tra Giáo dục – Đào tạo là Phòng Thanh tra Giáo dục – Đào tạo, được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-HCQG ngày 15-02-2006 do Giám đốc Học viện Hành c...
scan0008

Giới thiệu về Ban Tổ chức – Cán bộ

THÀNH LẬP: Ngày 16-10-1982 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (Theo Quyết định số 1888/QĐ-HVHC, ngày 18/8/2011 của Giám đốc Học viện Hành chính) CHỨC NĂNG: Tham mưu cho Giám đốc Học viện thực hiện nhiệm vụ  về công...