PHÒNG BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG           Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác bộ máy, ...