Tintuc

Chương trình khung đào tạo cử nhân

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH HÀNH CHÍNH HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính ngày 16 tháng 6 năm 2010) T...

Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới

  NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Thị Thu Hương Trường Chính sách công Lý Quang Diệu 78 1 2 Trần Thị Ngà Trường Cao học Chính sách công – Đại học Tokyo (GraSPP) 84 2 3 Nguyễ...

Tình huống quản lý

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Thị La Về tình huống: Câu chuyện đình làng K 96 4 2 Trịnh Thị Thu Hương – Ngô Thị Kim Dung – Đinh Thị An Về tình huống: Câu chuyện đình làng...

Phỏng vấn nhà quản lý

Năm 2011 – 2012  STT Tác Giả Tên Bài Trang Số Năm 1 Nguyễn Tiến Dĩnh Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức 2 2 2012 2 Phạm Viết Muôn Tái cơ cấu...