Các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...

  Tải về phê duyệt của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và các biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu 17 Biểu mẫu 18 ( phần 1) Biểu mẫu 18 ( phần 2) Biểu mẫu 19 Biểu mẫu 20 Biểu mẫu 21...