Danh sách nhà giáo, công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia đủ điều kiện xét nâng phụ cấp thâm niên, nâng bậc lương thường xuyên trong tháng 10 năm 2018

Chi tiết Danh sách nhà giáo, công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia đủ điều kiện xét nâng phụ cấp thâm niên, nâng bậc lương thường xuyên trong tháng 10 năm 2018 tải...

Các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Huế, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh

1. Các quyết định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Huế   2. Các quyết định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và c...