anhbia-63

Học viện Hành chính Quốc gia – 63 năm nhìn lại

(napa.vn) – Học viện Hành chính Quốc gia được xác định là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, cô...