Giới thiệu về Ban Tổ chức – Cán bộ

scan0008

THÀNH LẬP: Ngày 16-10-1982

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(Theo Quyết định số 1888/QĐ-HVHC, ngày 18/8/2011 của Giám đốc Học viện Hành chính)

CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Giám đốc Học viện thực hiện nhiệm vụ  về công tác tổ chức bộ máy; quản lý nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện công tác quân sự địa phương.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ:

1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; định mức chỉ tiêu biên chế và nhu cầu nhận lực của Học viện;
2. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng hệ thống văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Học viện và các đơn vị trực thuộc;
3. Tham mưu và tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngachj, hợp đồng lao động, đánh giá cán bộ, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;
4. Tham mưu và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong Học viện;
5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;
6. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Học viện;
7. Phối hợp với các đơn vị trong Học viện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật lao động của đơn vị, cá nhân trong Học viện;l
8. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệc chính trị nội bộ, an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự địa phương;
9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ nhân sự;
10. Chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ tổ chức – cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Học viện;
11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Học viện;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng (tính đến 01/08/2013): 15 người; trong đó:

– Về trình độ(học hàm, học vị): 01 PGS.TS, 08 thạc sĩ và 06 cử nhân;

– Về ngạch bậc: 02 giảng viên chính, 01 giảng viên, 01 chuyên viên chính và 11 chuyên viên.

- Phó Trưởng Ban Phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – ĐT: 0912.809.180, CQ: 04.37.731.753. Phòng 212 nhà A

- Phó Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – ĐT: 0904.373.355, CQ: 04.37.731.456. Phòng 214 nhà A

- Các Trưởng, Phó phòng:
+ Phòng Nhân sự và Quản lý hồ sơ: Phòng 212 nhà A
             ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Quyền Trưởng phòng – ĐT: 0904.373.555, CQ: 04.37.731.456
CN. Phạm Quang Minh, Phó Trưởng phòng -ĐT: 0913.315.570, CQ: 04.37.731.456
+ Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo bồi dưỡng: Phòng 216 nhà A
ThS. Bùi Văn Liết, Phó Trưởng phòng – ĐT: 0936.465.948, CQ: 04.38.359.295.
CN. Đỗ Văn Huyên, Phó Trưởng phòng – ĐT: 0976652966, CQ: 04.38.359.295
+ Phòng Bộ máy, Biên chế và Bảo vệ chính trị nội bộ: Phòng 215 nhà A
ThS. Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng PTP – ĐT: 0912.438.579, CQ: 04.38.345.886.
ThS. Trần Quốc Việt, Phó Trưởng phòng – ĐT: 0904.555.373, CQ: 04.38.345.886
+ Phòng Thi đua khen thưởng: Phòng 215 nhà A
             ThS. Đỗ Thu Hương, Phó Trưởng phòng – ĐT: 0913.591.921, CQ: 04.38.345.886.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>