Giới thiệu về Ban Tổ chức – Cán bộ

Tập thể cán bộ và người lao động Ban Tổ chức cán bộ

Tập thể cán bộ và người lao động Ban Tổ chức cán bộ

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ban Tổ chức cán bộ thành lập ngày 26/9/1981 theo Quyết định số 91 – HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính Trung ương; Hiện nay, căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia theo đó Ban Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Theo Quyết định số 1179/QĐ- HCQG ngày 11tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ.

1. Về vị trí và chức năng:

Ban Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia,
có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện thực hiện quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; nhân sự, hồ sơ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Học viện; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quân sự địa phương theo quy định của pháp luật và của Học viện.

2. Về nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

– Xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về công tác tổ chức cán bộ của Học viện trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.

– Giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Bộ Nội vụ và các văn bản khác do Giám đốc Học viện ban hành thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ.

– Xây dựng dự thảo quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ của Ban trình Giám đốc Học viện quyết định.

– Tham gia với tư cách là thường trực các Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng Đánh giá và phân loại, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua, khen thưởng và các hội đồng khác trong quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện.

– Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

– Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế  và quản lý hồ sơ:

+ Chủ trì xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định;

+ Chủ trì xây dựng dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Học viện, đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định;

+ Chủ trì xây dựng dự thảo quy định trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đổi tên các phòng, bộ môn và tương đương tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định;

+ Trình Giám đốc Học viện quyết định thành lập các tổ chức hoạt động có thời hạn nhất định để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện;

+ Phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt vị trí việc làm đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; giúp Giám đốc Học viện quản lý vị trí việc làm của viên chức và người lao động Học viện theo quy định;

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch biên chế và số lượng người làm việc hàng năm trình Giám đốc Học viện quyết định;

+ Chủ trì xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định.

+ Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động, giảng viên thỉnh giảng của Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định;

+ Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo,     quản lý theo kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Trình Giám đốc Học viện ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn về tuyển dụng viên chức; giúp Giám đốc Học viện thực hiện tuyển dụng viên chức theo kế hoạch được phê duyệt;

+ Trình Giám đốc Học viện quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,    luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển viên chức, người lao động;

+ Thống nhất quản lý toàn diện hồ sơ công chức, viên chức, người lao động và các tài liệu có liên quan đến quá trình công tác và học tập của công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng Học viện quản lý; thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức, người lao động và hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện khai thác sử dụng hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện xác định nhu cầu lao động hợp đồng, trình Giám đốc Học viện quyết định việc ký hợp đồng       lao động; thực hiện việc quản lý và sử dụng người lao động thuộc Học viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

+ Giúp Giám đốc Học viện quản lý về mã số ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và thẻ công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ và của Học viện.

– Về công tác thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính:

+ Xây dựng kế hoạch thi đua trình Giám đốc Học viện quyết định và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt; đề nghị Giám đốc Học viện khen thưởng cá nhân và tập thể theo quy định của pháp luật và của Học viện;

+ Giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện việc đánh giá và phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện; hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá đối với công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện trình Giám đốc Học viện; lưu trữ hồ sơ đánh theo quy định.

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện trình tự thủ tục xử lý    kỷ luật công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và của Học viện;

+ Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm về công tác tổ chức cán bộ khi được Giám đốc Học viện giao.

– Về công tác chế độ chính sách:

+ Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định của pháp luật và của Học viện;

+ Giúp Giám đốc Học viện thực hiện thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương; giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động; kéo dài thời gian công tác đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và của Học viện;

+ Giúp Giám đốc Học viện thực hiện thủ tục cử công chức, viên chức của Học viện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chuyển ngạch đối với công chức, chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định của pháp luật và của Học viện.

– Về công tác chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng:

+ Xây dựng, trình Giám đốc Học viện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

+ Trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập, bồi dưỡng, khảo sát ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Học viện;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác lập kế hoạch và     phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động    hằng năm;

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện theo quy định của pháp luật và của Học viện.

– Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

+ Xây dựng, trình Giám đốc Học viện quy định, quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước ở Học viện;

+ Tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước ở Học viện theo quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ và của Học viện;

+ Giúp Đảng ủy, Giám đốc Học viện nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của công chức, viên chức, người lao động; tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Học viện.

+ Xây dựng và trình Giám đốc Học viện kế hoạch, chương trình kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện và tổ chức triển khai khi được phê duyệt;

+ Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Nội vụ và Học viện về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Giúp Giám đốc Học viện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

– Giúp Giám đốc Học viện thực hiện công tác quân sự địa phương trong Học viện theo quy định pháp luật.

– Làm đầu mối thường trực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác thanh niên, bình đẳng giới, văn hóa công sở của Học viện;

– Thống nhất hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ trong Học viện.

– Phối hợp với các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Học viện nghiên cứu, đề xuất biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả làm việc của công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện.

– Nghiên cứu khoa học phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi được giao.

– Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về công chức, viên chức, người lao động của Học viện; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

– Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo quy định của Học viện.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, tổng hợp về công tác tổ chức cán bộ của Học viện theo quy định.

– Về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tham mưu giúp Giám đốc Học viện triển khai thực hiện và tổ chức quản lý thống nhất công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý đào tạo, bồi dưỡng và giảng viên trong Học viện về cong tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;

+ Chủ trì xây dựng văn bản quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình Giám đốc Học viện quyết định;

Tham gia hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;

+ Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;

+ Chủ trì đề xuất việc xây dựng, điều chỉnh ngân hàng đề thi, đề kiểm tra đối với các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo phên duyệt của Giám đốc Học viện;

+ Quản lý, bảo mật ngân hàng đề thi, đề kiểm tra đối với các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và của Học viện;

+ Tham gia các Hội đồng có liên quan về đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Giám đốc Học viện.

+ Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình Giám đốc học viện quyết định;

+ Tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức, triển khai đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo quy định;

+ Phối hợp với đơn vị liên quan thẩm định lý lịch khoa học của thành viên tham gia Hội đồng đánh giá luận văn, luận án;

+ Tham mưu Giám đốc Học viện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện;

+  Phối hợp với các cơ quan, tổ chức để đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khi được giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Tổ chức cán bộ gồm 25 viên chức, trong đó có 01 Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban; 09 lãnh đạo cấp phòng và 05 phòng làm công tác chuyên môn.

1. Lãnh đạo Ban

6 H 2 H
Trưởng Ban

TS. Nguyễn Tiến Hiệp

Số điện thoại: 0904 373 555

Phó Trưởng Ban

ThS. Lê Hoàng Anh

Số điện thoại: 0912 438 579

2. Các phòng chuyên môn

2.1. Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý hồ sơ

2.2. Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, bồi dưỡng

2.3. Phòng Thi đua, khen thưởng và Cải cách hành chính

2.4. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

2.5. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

– Năm 2011 – 2012 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

– Năm 2012 – 2013 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

– Năm 2015 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc;

– Năm 2017 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

– Năm 2018 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

– Năm 2019 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

– Năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen nhân dịp kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện.

» Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội.

 

                                                                BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>