Giới thiệu Phòng Kế hoạch – Tài chính


IMG_0179

THÀNH LẬP: Phòng Kế hoạch – Tài chính thành lập ngày 04/3/2013 theo Quyết định số 741/QĐ-HVCT-HCQG của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc Học viện Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Học viện trong công tác quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao; công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Học viện với vai trò là đơn vị dự toán cấp II.

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ, chuyên viên bước đầu: 05 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 01 thạc sỹ, 02 cử nhân, 01 kỹ sư.

– Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính: TS. Đặng Thành Lê.

– Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: CN. Trần Thị Hải.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1- Về công tác quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn, cụ thể hóa cơ chế, chính sách về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng:

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn của đơn vị dự toán cấp III; tổng hợp trình Giám đốc Học viện quyết định quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng của toàn Học viện.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tài chính dại hạn và ngắn hạn, dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Học viện, tổng hợp trình Giám đốc Học viện quyết định trước khi báo cáo, thuyết minh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc Học viện quyết định: kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí (kể cả các dự án hợp tác, tài trợ, viện trợ) thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Giám đốc Học viện; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của Học viện.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Học viện, phù hợp với các quy định chung và đặc điểm hoạt động của Học viện ,trình Giám đốc Học viện quyết định.

2- Về công tác quản lý tài chính:

– Giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dự toán II theo quy định pháp luật.

– Trình Giám đốc Học viện quyết định việc giao, điều chỉnh và công khai dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Học viện theo đúng quy định pháp luật.

– Tổ chức công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán các nguồn kinh phí cho các đơn vị trực thuộc trình Giám đốc Học viện phê duyệt. Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm của Học viện trình Giám đốc Học viện ký ban hành để gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

– Phân tích hoạt động tài chính và tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn, kinh phí Học viện.

3- Về công tác quản lý tài sản:

– Giúp Giám đốc Học viện xem xét, thẩm định các thủ tục về hồ sơ liên quan đến cơ sở vật chất trong việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Học viện.

– Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý thống nhất tài sản được Nhà nước giao của Học viện theo đúng chế độ và quy định của pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc Học viện ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của các đơn vị trực thuộc Học viện.

– Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Học viện thực hiện đăng ký quyền sử dụng tài sản; tổng hợp kết quả kiểm kê, tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tài sản công của Học viện báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

– Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác sử dụng tài sản của toàn Học viện.

4- Về công tác quản lý đầu tư và xây dựng:

– Giúp Giám đốc Học viện quản lý thống nhất công tác đầu tư và xây dựng của toàn Học viện theo quy định của pháp luật.

– Trình Giám đốc Học viện quyết định việc phân bổ, thông báo, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm (nếu cần thiết hoặc theo ủy quyền) cho danh mục các công trình theo kế hoạch được phê duyệt; thực hiện công khai vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư, quản lý công tác đấu thầu, quản lý quá trình thực hiện đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, thực hiện công khai quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

– Tổ chức thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư, quản lý công tác đấu thầu, quản lý quá trình thực hiện đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, thực hiện công khai quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

– Tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Học viện.

5- Về công tác kiểm tra giám sát:

– Tổ chức việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị Giám đốc Học viện xử lý những vi phạm cụ thể theo quy định của pháp luật đối với công tác quản lý tài chính, kế toán; công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài sản được giao; tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các đơn vị trực thuộc Học viện.

– Giúp Giám đốc Học viện kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng do Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ban hành; giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm giao cho đơn vị dự toán cấp III.

6- Về các nhiệm vụ khác:

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất – kỹ thuật của Học viện; Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp quản lý hiện đại trong công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, kế toán, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng Học viện.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản và đầu tư của các đơn vị trực thuộc Học viện.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức bộ máy kế toán; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc Học viện.

– Chủ trì, cùng các đơn vị liên quan tổng hợp giúp Giám đốc Học viện về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệ, chống lãng phí trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

– Quản lý, xây dựng đội ngũ viên chức và lao động hợp đồng của Phòng; thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức và lao động hợp đồng của Phòng theo phân cấp của Giám đốc Học viện. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định pháp luật. Quản lý tài chính và tài sản của Phòng theo phân cấp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

– Nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp Học viện đạt loại xuất sắc.

– Xây dựng, trình ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Học viện Hành chính

– 01 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Comments are closed.