PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

Tập thể phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

Tập thể phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia (Sau đây gọi tắt là Học viện) theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và Học viện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Sau đây gọi tắt là Phòng) có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện và Trưởng ban trong việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ hằng năm của Học viện.

2. Tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện và Trưởng ban trong việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ và Học viện quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

3. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng quy định, quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện và Trưởng ban trong việc thu thập thông tin, khai thác hồ sơ, tài liệu về chính trị nội bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; nghiên cứu tổng hợp, phân tích tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ trong Học viện.

5. Tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện và Trưởng ban trong việc trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công An để triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước tại Học viện.

6. Thực hiện việc theo dõi, nắm bắt tình hình trong nội bộ Học viện, kịp thời phát hiện những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, thu thập thông tin, tài liệu nghiên cứu tổng hợp, phân tích tình hình, đề xuất chủ trương… tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện và Trưởng ban phương hướng, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiệu cực trong nội bộ hoặc xử lý theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và Học viện.

7. Tham mưu cho Trưởng ban tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước tại Học viện.

8. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc đề xuất biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả làm việc của công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện.

9. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Đảng ủy, Giám đốc Học viện hoặc Trưởng ban giao.

10. Cập nhập thống kê và theo dõi “Đoàn ra, Đoàn vào”; công chức,

viên chức, người lao động Học viện đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài và một số công việc khác có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

11. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổng hợp theo định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện.

12. Thực hiện việc quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và quản lý tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Trưởng ban giao.

III, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ gồm có 03 viên chức; trong đó có 01 Phó Trưởng phòng và 02 Chuyên viên.

Phó Trưởng phòng

Phạm Mạnh Hùng

Số điện thoại: 0982.113.342

Comments are closed.