PHÒNG BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

          Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác bộ máy, biên chế và quản lý nhân sự của Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Học viện) theo quy định của pháp luật và của Học viện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

          Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự (sau đây gọi tắt là Phòng) có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

         1. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về công tác bộ máy, biên chế và quản lý nhân sự của Học viện.

         2. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Bộ Nội vụ và của Học viện thuộc lĩnh vực bộ máy, biên chế và quản lý nhân sự.

         3. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng dự thảo quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

         4. Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế:

             a. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng dự thảo đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện;

            b. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện;

            c. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng dự thảo quy định trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đổi tên các phòng, bộ môn và tương đương tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện;

            d. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt vị trí việc làm đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; giúp lãnh đạo quản lý vị trí việc làm của viên chức và người lao động Học viện theo quy định;

            đ. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch biên chế và số lượng người làm việc hàng năm;

            e. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

          5. Về công tác quản lý nhân sự:

              a. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động, giảng viên thỉnh giảng của Học viện;

              b. Tham mưu cho Trưởng ban trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch đã được phê duyệt;

            c. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn về tuyển dụng viên chức; giúp Trưởng ban triển khai việc tuyển dụng viên chức theo kế hoạch được phê duyệt;

              d. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển viên chức, người lao động;

              đ. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc quản lý toàn diện hồ sơ công chức, viên chức, người lao động và các tài liệu có liên quan đến quá trình công tác và học tập của công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng Học viện quản lý; thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức, người lao động và hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện khai thác sử dụng hồ sơ theo quy định của pháp luật;

              e. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xác định nhu cầu lao động hợp đồng, ký hợp đồng lao động; quản lý và sử dụng người lao động thuộc Học viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

               g. Tham mưu cho Trưởng ban trong công tác đánh giá và phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện theo quy định;

               h. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc quản lý thẻ công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Bộ Nội vụ và của Học viện.

           6. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

            7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổng hợp theo định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề về công tác bộ máy, biên chế và quản lý nhân sự của Học viện theo quy định.

             8. Thực hiện việc quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và quản lý tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

             9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Trưởng ban giao.

  III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự gồm 03 viên chức; trong đó gồm 01 Phó Trưởng phòng và 02 Chuyên viên.

Trưởng phòng Phạm Quang Minh
Phó Trưởng phòng
Phạm Quang Minh

Số điện thoại liên hệ: 0913 315 570

  » Địa chỉ liên hệ: Phòng 212 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  » Điện thoại: 0243.373.1456

Comments are closed.