PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tập thể phòng

Tập thể phòng Chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Học viện) theo quy định của pháp luật và của Học viện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng (sau đây gọi tắt là Phòng) có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

        1. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về công tác chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức, người lao động của Học viện.

         2. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Bộ Nội vụ và của Học viện thuộc lĩnh vực chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng.

        3. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng dự thảo quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

        4. Về công tác tiền lương và phụ cấp:

         a. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp của công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và của Học viện;

           b. Tham mưu cho Trưởng ban giải quyết các chế độ khác liên quan đến tiền công và các khoản thu nhập khác nếu có đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và của Học viện.

       5. Về giải quyết các thủ tục nghỉ hưu, thôi việc, thanh lý hợp đồng lao động, kéo dài thời gian làm việc theo quy định pháp luật và của Học viện:

          a. Tham mưu cho Trưởng ban thực hiện quy trình giải quyết thủ tục nghỉ hưu trí và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện được nghỉ hưu;

         b. Tham mưu cho Trưởng ban thực hiện quy trình giải quyết thủ tục và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động nghỉ thôi việc;

         c. Tham mưu cho Trưởng ban thực hiện thủ tục kéo dài thời gian làm việc đối với công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các đơn vị chuyên môn theo quy định của pháp luật và của Học viện.

        6. Về thực hiện quy trình thủ tục xét chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức và chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Học viện theo quy định của pháp luật và của Học viện:

           a. Tham mưu cho Trưởng ban xây dựng kế hoạch chuyển ngạch, chuyển chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức, người lao động giữ ngạch, chức danh nghề nghiệp chưa đúng với vị trí việc làm và tổ chức triển khai kế hoạch khi được Giám đốc Học viện phê duyệt;

            b. Tham mưu cho Trưởng ban thực hiện quy trình thủ tục cử công chức, viên chức dự thi, xét nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

        7. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện:

          a. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hằng năm;

           b. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc cử viên chức, người lao động thuộc Học viện đi đào tạo, bồi dưỡng; tham gia các đoàn nghiên cứu, khảo sát thực tế trong nước và nước ngoài.

         8. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử đối với công tác chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện.

       9. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổng hợp theo định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề về công tác chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện theo quy định.

       10. Thực hiện việc quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và quản lý tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

       11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Trưởng ban giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ có 04 viên chức; trong đó 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 Chuyên viên.

Trưởng phòng Bùi Văn Liết 3 H

Trưởng phòng

Bùi Văn Liết

Số điện thoại: 0936 465 948

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Dũng

Số điện thoại: 0966 417 796

» Địa chỉ liên hệ: Phòng 216 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

» Điện thoại: 02438359295

Comments are closed.