PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tập thể cán bộ, người lao động phòng Khảo thí

Tập thể cán bộ, người lao động phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

I. THÀNH LẬP:

         – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 2225/QĐ-HVHC ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Học viện Hành chính.

         – Ngày 11 tháng 4 năm 2018 Thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 1176/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trên cơ sở Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

       – Ngày 07 tháng 12 năm 2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 4988/QĐ-HCQG về việc chuyển phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng vào Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia.

        – Ngày 08 tháng 8 năm 2019 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 2785/QĐ-HCQG về việc hợp nhất Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng vào Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia.

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

           Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là đơn vị cấp Phòng trực thuộc Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu, giúp Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và của Học viện.

         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

          1. Chủ trì xây dựng văn bản quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình Giám đốc Học viện quyết định;

          2. Tham mưu giúp Giám đốc Học viện triển khai thực hiện và tổ chức quản lý thống nhất công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đối với các Phân viện của Học viện;

          3. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý đào tạo, bồi dưỡng và giảng viên trong Học viện về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;

          4. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Giám đốc Học viện;

          5.Tham gia hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Giám đốc Học viện;

          6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ thuộc phạm vi chuyên môn của Phòng theo quy định;

          7. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước và của Học viện;

          8. Về khảo thí:

             a. Chủ trì đề xuất việc xây dựng, điều chỉnh ngân hàng đề thi, đề kiểm tra đối với tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; Cung cấp đề thi, đề kiểm tra theo phê duyệt của Giám đốc Học viện;

            b. Quản lý, bảo mật ngân hàng đề thi, đề kiểm tra đối với các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo quy định của pháp luật và của Học viện.

            c. Tham gia các Hội đồng có liên quan về đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Giám đốc Học viện.

          9. Về đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

            a. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình Giám đốc Học viện quyết định;

              b. Tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức, triển khai đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo quy định;

              c. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định lý lịch khoa học của thành viên tham gia Hồi đồng đánh giá luận văn luận án;

             d. Tham mưu Giám đốc Học viện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện;

              đ. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

               e. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức để đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu theo quy định.

          10. Tham gia xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế của Học viện và các văn bản khác khi được Giám đốc Học viện giao.

          11. Nghiên cứu khoa học phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi được giao.

          12. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện giao.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng hiện nay có tổng số 08 viên chức, lao động hợp đồng. Lãnh đạo Phòng có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

Nhung H KT H

Trưởng phòng: Hà Xuân Nhung

Số điện thoại: 0912 103 963

Email: nhungnapa1209@gmail.com

Trưởng phòng: Đỗ Văn Phong

Số điện thoại: 0983 448 867

Email: dovanphong1976@gmail.com

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT

          Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có 04 phòng làm việc, 01 phòng sử dụng in sao đề thi, chấm thi, 01 kho lưu trữ bài thi. Các phòng làm việc đều được trang bị đủ máy tính, máy in cho viên chức, lao động hợp đồng làm việc. Phòng in sao đề thi được trang bị 03 máy photocoppy.

VI. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

         – Năm 2014 Xây dựng Đề án “Xây dựng qui chế biên soạn và quản lý hệ thống đề thi tại Học viện Hành chính Quốc gia”;

         – Năm 2015 Xây dựng Đề án “Xây dựng quy trình thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia”;

         – Năm 2016 Xây dựng Đề án “Tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại Học viện Hành chính Quốc gia”;

         – Năm 2017 Đề tài nghiên cứu “Khảo sát và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Học viện Hành chính Quốc gia”;

         – Năm 2018 Đề tài nghiên cứu “Định hướng đào tạo trình độ thạc sĩ quản lý công theo hướng CDIO tại Học viện Hành chính Quốc gia”.

VII. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

          Liên tục nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và tập thể lao động tiên tiến.

VIII. LIÊN HỆ

         » Địa chỉ liên hệ: Phòng 321, 322, 323 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

         » Điện thoại: 024.3773 4425;  hoặc 024.37741714.

Comments are closed.