PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập thể phòng

Tập thể Phòng thi đua khen thưởng và Cải cách hành chính

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

         Phòng Thi đua, Khen thưởng và Cải cách hành chính là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, quốc phòng và quân sự địa phương của Học viện Hành chính Quốc gia (Sau đây gọi tắt là Học viện) theo quy định của pháp luật và của Học viện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

         Phòng Thi đua, Khen thưởng và Cải cách hành chính (sau đây gọi tắt là Phòng) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

        1. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, quốc phòng và quân sự địa phương của Học viện.

         2. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Bộ Nội vụ và của Học viện thuộc lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, quốc phòng và quân sự địa phương của Học viện.

        3. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng dự thảo quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

         4. Về công tác thi đua, khen thưởng:

            a. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc xây dựng các tiêu chí thi đua, nội dung thi đua, tổ chức các phong trào thi đua; triển khai tổng kết phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Học viện;

          b. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc phối hợpvới các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện và các tổ chức, đoàn thể thuộc Học viện phát hiện các tấm gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Học viện để tuyên truyền, nhân rộng; tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Học viện;

          c. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Học viện;

          d. Tham mưu cho Trưởng ban tổ chức hoặc cử viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Học viện;

          đ. Tham mưu cho Trưởng ban thực hiện công tác kiểm tra đối với những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

          5. Về cải cách hành chính:

           a. Tham mưu cho Trưởng ban triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Học viện theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ và của Học viện;

              b. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc phân công, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện để triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cải cách tài chính công, hiện đại hóanền hành chính;

            c. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc tìm ra các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Học viện;

          d. Giúp Trưởng ban theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

          6. Về công tác kỷ luật:

            a. Tham mưu cho Trưởng ban thực hiện quy trình, thủ tục xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và của Học viện;

         b.  Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Giám đốc Học viện hoặc Trưởng ban giao.

     7. Về công tác quốc phòng và quân sự địa phương:

         a. Tham mưu cho Trưởng ban tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng và quân sự địa phương của Học viện; phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương tại Học viện;

       b. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc cử viên chức đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh theo đối tượng quy định.

     8. Tham mưu cho Trưởng ban trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử đối với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

      9. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổng hợp theo định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, quốc phòng và quân sự địa phương của Học viện theo quy định.

   10. Thực hiện việc quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và quản lý tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

    11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Trưởng ban giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Phòng Thi đua, khen thưởng và Cải cách hành chính có 04 viên chức; trong đó 01 Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng và 01 Chuyên viên

5 H

Trưởng phòng

Đỗ Thu Hương

Số điện thoại: 0913. 591.921

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Bích Lan

Số điện thoại: 03666.80888

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thành

Số điện thoại: 0904.105.291

 » Địa chỉ liên hệ: Phòng 215 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

» Điện thoại: 0243.834.58866

Comments are closed.